• تماس با ما

بخش تلفن
 قائم مقام نمایشگاه                    ٨٨٤٩٦١٣٠
 رئیس نمایشگاه ٨٨٤٩٦١٣١ 
 تشریفات ٨٨٤٩٦١٣٣
 کمیته اجرایی ٨٨٤٩٦١٣٤ 
 دفتر ستاد اجرایی ٨٨٤٩٦١٤٠ 
 دفتر دبیر ستاد ٨٨٤٩٦١٤٣ 
 روابط عمومی ٨٨٤٩٦١٤٨ 
 پشتیبانی ٨٨٤٩٦١٥٠ 
 کمیته فروش ٨٨٤٩٦١٥٣